Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest MACIEJ KOSIELSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FLOP Maciej Kosielski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Klapacz 4, 46-282 Laskowice, NIP 7542865415, REGON 161434819, adres poczty elektronicznej: biuro@flop.pl - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz innych aktów wykonawczych wydanych na ich podstawieoraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
 
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży oraz w celu spełnienia obowiązku prawnego ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
2.2.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).
2.2.2. spełnienie obowiązku prawnego (np. wystawienie faktury sprzedaży).
2.2.3. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
2.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta podmiotowi zajmującemu się obsługą informatyczną sklepu internetowego należącego do administratora danych (IAI Sp. z o.o. al. Piastów 30 71-064 Szczecin) oraz wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta podmiotowi zajmującemu się obsługą informatyczną sklepu internetowego należącego do administratora danych (IAI Sp. z o.o. al. Piastów 30 71-064 Szczecin), PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 182 oraz eCard  S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11 jako podmioty zajmujące się obsługą płatności sklepu internetowego należącego do administratora danych. 
oraz:
2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: 
imię i nazwisko; 
adres poczty elektronicznej; 
numer telefonu kontaktowego; 
adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), 
adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). 
W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo:
nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
2.5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających z usługi Newslettera: 
imię i nazwisko; 
adres poczty elektronicznej; 
numer telefonu kontaktowego; 
adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). 
W wypadku odbiorców Newslettera nie będących osobami fizycznymi Administrator może przetwarzać dodatkowo:
nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) odbiorcy Newslettera
2.6.Podanie danych osobowych, o których mowa w punktach powyżej jest dobrowolne ale może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym oraz do spełnienia obowiązku  na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) lub/i w celach marketingowych.Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) o podatku od towarów i usług. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz b) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz innych aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
 
3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest spełnienie obowiązku prawneg konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy
 
4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
5.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
5.2. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
5.3. Osobą odpowiedzialną za dane osobowe w firmie FLOP jest Pan Maciej Kosielski. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@flop.pl. 
5.4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego, to jest przez okres minimum 5 lat lub dłużej, to jest do momentu odwołania  zgody na ich przetwarzanie.
5.6. Każdy ma prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz innych aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
6.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
6.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel